SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7

statut

stowarzyszenie
wrzesiński klub "amazonki"

TEKST JEDNOLITY
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę - WRZESIŃSKI KLUB "AMAZONEK" i zwane
jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.


§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
  Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104, zmiany z 1990 r. Nr 14 poz. 86; z 1996 r. Nr 27 poz. 118 ) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś
siedzibą miasto Września.


§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.


§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpienia z niej decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania


§ 6

Celami stowarzyszenia są:

 1. Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej
  na rzecz osób z rakiem piersi.
 2. Roztaczanie opieki nad kobietami oczkującymi na zabieg operacyjny.
 3. Organizowanie różnych form pomocy w zakresie profilaktyki i terapii dla
  osób wymagających szczególnej troski.
 4. Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych.
 5. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych
  dziedzin oraz kobiety po przebytym zabiegu operacyjnym.
 6. Pomoc finansowa w przypadkach losowych dla osób fizycznych dotkniętych
  rakiem piersi.
 7. Ochrona i promocja zdrowia
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 9. Pomoc finansowa w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans u tych rodzin i osób.
 10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 11. Turystyka i krajoznawstwo.
 12. Działalność kulturalna.


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu mastektomii
  ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
 2. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla kobiet, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
 3. Zaznajamianie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką kobiet po mastektomii i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.
 4. Włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.
 5. Udział w pracach krajowych oraz międzynarodowych organizacji do walki z rakiem
  ( Reach to Recowery, Europa Donna ).
 6. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.
 7. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 8. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 9. Stowarzysznie swoją działalność prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie,
  zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznegi i o wolontariacie.


§ 8

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
  Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i może być przeznaczony do podziału między ich członków.
 4. Członkom Zarządu przysługują diety, których wysokość jest corocznie określana uchwałą Walnego Zebrania.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.


§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych


§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby w trakcie i po leczeniu raka piersi zainteresowane niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom przed i po zabiegach operacyjnych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
  Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.


§ 12

  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.


§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w szczególności w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 5. odwołać się do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu,
 6. uzyskiwać od władz informacje o działalności Stowarzyszenia.


§ 14

 1. Członek wspierający i honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczaj- nego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu statutowych władz Stowarzyszenia.


§ 15

Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania członków, a w przypadku członka wspierającego do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
 4. członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.


§ 16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na pismie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań,
 2. śmierci członka Stowarzyszenia,
 3. utraty osobowości prawnej członka wspierającego osoby prawnej,
 4. utraty praw publicznych,
 5. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 6. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych Stowarzyszenia i nieprzestrzegania jego postanowień,
 7. pozbawienia praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 – osoba skreślona z listy członków ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
 2. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są;

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna


§ 18

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


Walne Zebranie Członków


§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władza Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, informując o miejscu, terminie i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.
 2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków ma każdy członek Stowarzyszenia, który nie zalega ze składkami za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 1. W ciągu miesiąca od daty złożenia umotywowanego wniosku, przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.


§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. uchwalenie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich,
 7. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
 8. przyjmowanie sprawozdań, udzielanie absolutorium Zarządowi,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwal o przynależności do innych organizacji,
 11. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


Zarząd

§23

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4-5 członków, w tym: Prezesa, Wice Prezesa, Skarbnika i Sekretarza .
 3. Walne Zebranie Członków decyduje o ewentualnym powołaniu Prezydium Zarządu i określa jego kompetencje.
 4. Szczegółowe zasady działania Zarządu ( ewentualnie Prezydium ) ustala regulamin opracowany przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.


§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określenie kierunków działań.
 3. Ustalenie budżetu i preliminarzy.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu majątku ruchomego lub nieruchomego.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 7. Opracowanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Prowadzenie ewidencji członków oraz dokumentacji członkowskiej.
 10. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Statutu oraz konfliktów między członkami.
 11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie).
 13. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnych Zebraniach Członków.


Komisja Rewizyjna


§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków , w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji.


§26

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należą:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


§ 27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.


§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskiej
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. dotacje,
 4. darowizny, zapisy, spadki,
 5. wpływy z działalności statutowej, w tym gospodarczej,
 6. wpływy z ofiarności publicznej.

 1. Środki pieniężne niezależnie od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na konto.
 2. Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 30

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obo- wiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości (2/3) głosów przy obecności na zebraniu, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia postanawia, o wyznaczeniu likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ VII

Przepisy przejściowe

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.


§ 33

Do dnia uprawomocnienia się postanowienia, Sadu Rejestrowego o rejestracji Stowarzyszenia, Komitet Założycielski spełnia rolę Zarządu z wszelkimi uprawnieniami wynikającymi ze Statutu.


§ 34

W terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków.Niniejszy statut został uchwalony przez członków Stowarzyszenia Wrzesiński Klub "AMAZONKI" założycieli Stowarzyszenia, na zebraniu w dniu 11 grudnia 2000 rok.

Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia został przyjęty przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały w dniu 09.05.2022 r.

Urszula Popek                    Grażyna Andrzejczak

Powrót na początek strony

amazonki.net amazonkifederacja.pl amazonki.com.pl